Sekretesspolicy

Personuppgiftslagen (523/99) 10 §, GDPR | Utgivningsdatum: 24.06.2021

Dataskydd är en grundläggande rättighet som skyddar din integritet. Dataskyddsförordningen, som trädde i kraft den 25 maj 2018, gäller för behandling av personuppgifter, som är helt eller delvis automatisk.

Vi vill att våra kunder, partners och alla andra som handlar med oss ​​ska veta hur vi behandlar personlig information när vi interagerar i en mängd olika sammanhang i en digital och fysisk servicemiljö.

Här beskriver vi för dig hur vi behandlar personlig information i vår verksamhet.

Syftet med förfarandena, rättsliga grunder och informationskällor

Vi betjänar företagskunder eller institutionella kunder. Av den anledningen behandlar vi som registeransvarig huvudsakligen personuppgifter som vi har fått i samband med vårt samarbete eller kundförhållande med ett företag eller gemenskap. Förutom våra egna anställda är de som är registrerade för Kaiku24 Oy:s tjänster också våra företagskunder, potentiella företagskunder eller användare av vår webbplats. Som regel får vi din information antingen från företaget du arbetar för eller från dig själv.

I vår verksamhet behandlar vi personuppgifter för följande ändamål och av följande skäl:

  1. För att hantera vårt kundförhållande baserat på vårt kontrakt.
  2. För att hantera vår kundrelation, för att leverera tjänster och beställningar på kontraktsbasis.
  3. För att hantera vårt kundförhållande, utveckla vår serviceupplevelse och marknadsföra våra tjänster baserat på registratorns legitima intresse eller ditt samtycke.

Dataöverföring, avslöjande, lagring och profilering

Uppgifterna behandlas endast av de personer vars uppgifter på Kaiku24 inkluderar behandling av sådana uppgifter. Informationen kommer inte att lämnas ut till tredje part.

Personuppgifter kommer inte att överföras utanför EU eller EES.

Förutom kontraktets löptid behåller vi våra kunders personliga information i två (2) år efter kontraktets slut för att säkerställa att vår tjänst kan hantera förfrågningar som kan uppstå efter kontraktets slut.

Vi fattar inte automatiska beslut eller profilregistrerar baserat på den personliga informationen vi samlar in.

Dina rättigheter med avseende på den personliga informationen vi använder

Den registrerades rättigheter:

Du kan kontrollera och uppdatera din personliga information (rätt till inspektion och korrigering).

  • Du kan invända mot användningen av din information, t.ex. kundkommunikation och marknadsföring (förbudsrätt).
  • Du kan begära att dina data raderas från våra system (dataraderingsrätt).
  • Du kan lämna in ett klagomål till dataskyddsombudet om du anser att vi inte följer gällande dataskyddslagar när vi behandlar din personliga information.

Det bästa sättet att kontrollera, korrigera, radera och motsätta sig din information är att kontakta oss via e-post.

Kaiku 24 Oy

email: info@kaiku24.fi